תביעת רשלנות רפואית – תביעות רשלנות רפואית

כללים פרוצדוראליים להגשת תביעת רשלנות רפואית דומים לכללים פרוצדוראליים בתחומים אחרים, ואלו נקבעים לפי חוק סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: החוק). רשלנות רפואית היא ענף של דיני נזיקין ולכן הכללים המהותיים שיחולו בה דומים לאלו החלים בתביעות נזקיות אחרות העוסקות ברשלנות.

תחומי רפואה שכיחים בתחום תביעות רשלנות רפואית

השוני בין תחומי רפואה שהוגשו בהם תביעות רשלנות רפואית בבית המשפט השלום או בבית המשפט המחוזי נובע מהסמכויות השונות של בתי משפט השונים, הקבועות בחוק סדר הדין האזרחי

.בית המשפט מחוזי מוסמך לדון בתביעות אשר שווין מ.2.5 מליון ₪ ומעלה. עולה כי התחום הרפואי שבו מספר תביעות גבוה ביותר בבית משפט השלום הוא אורטופדיה, ואילו תחום שבו הוגשו מספר תביעות גבוה ביותר בבית המשפט המחוזי הוא הריון או לידה.

תביעות רשלנות רפואית- צדדים

צד קבוע בעת הגשת תביעת רשלנות רפואית יהיה הניזוק עצמו, ואם נפטר, עזבונו. הצד הנתבע בתביעה יכול להשתנות. לדוגמא קופת החולים, המדינה, הרופא המטפל, או המוסד הרפואי. בתי החולים בישראל מחולקים לשלושה סוגים עיקריים- בתי חולים בבעלות קופות החולים, בתי חולים פרטיים, ובתי חולים ממשלתיים שהם בבעלות המדינה. כך, כאשר הרשלנות ארעה בבית חולים השייך לקופת החולים, תביעת הרשלנות הרפואית תוגש כנגד קופת החולים. כמו כן, כאשר הרשלנות ארעה בבית חולים ממשלתי תוגש התביעה נגד מדינת ישראל. במקרה של בית חולים פרטי הנתבעים יהיו בית החולים המטפל והגוף האחראי עליו. עקרון התביעה בדיני הנזיקין הוא עקרון הכיס העמוק- כלומר הכיס שממנו יכול הניזוק להיפרע בגין הרשלנות. כיס זה יהיה בדרך כלל המדינה אם מדובר בקופת חולים או בית חולים ממשלתי או המוסד הרפואי שהעסיק את הצוות המטפל.

עילות תביעות נפוצות במקרי תביעת רשלנות רפואית

אותו מחקר שהתבצע במשרד המשפטים בחן גם מהן עילות תביעה נפוצות במקרי רשלנות רפואית. מהמחקר עולה כי עילת התביעה הנפוצה ביותר בשתי הערכאות היא רשלנות בלידה. בבית משפט השלום נפתחו 1,444 תיקים בעילה זו, ובבית המשפט המחוזי 1301 תיקים. לאחר מכן נפוצה עילת הפרה חובה חוזית בגינה נפתחו 151 תיקים בבית משפט השלום, ו-148 תיקים בבית המשפט המחוזי. לאחר מכן, הפרת חובה חקוקה אחרת והפרת חובה חקוקה מחוק זכויות החולה, ותיקים נוספים בעילות אחרות כגון: פגיעה בפרטיות, תקיפה, תרמית, כליאת שווא, ואפילו הפרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

משך הזמן הממוצע לניהול תביעות רשלנות רפואית

מחקר שהתבצע במשרד המשפטים בחן 4,559 תיקים שהוגשו לבית המשפט בין השנים 1993-2002. מהמחקר נלמד שמשך הזמן הממוצע לניהול תיק רשלנות רפואית בבית משפט שלום עומד על 2.5 שנים. כמו כן בבית המשפט המחוזי משך הזמן עומד על 3.5 שנים (משך זמן שאינו ארוך באופן משמעותי ממשך הזמן שלוקח לנהל תיק נזיקין רגיל). משך הזמן הממוצע של ניהול תיקי ערעור בתחום הרשלנות הרפואית בבית המשפט המחוזי עומד על 1.65 שנים. כמו כן משך הזמן הממוצע של ניהול תיק ערעור בתחום הרשלנות הרפואית בבית המשפט העליון עומד על 2.5 שנים.